Regulamin sklepu zlampami.pl

zlampami.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie zlampami.pl, prowadzony przez P.W. MEDWOR z siedzibą w Kolbuszowej, przy ul. Zielonej 3, NIP: 814-000-20-55, Regon: 690678360 , z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym [email protected].

REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem zlampami.pl
SPRZEDAWCA – P.W. MEDWOR, ul. Zielonej 3, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 814-000-20-55, Regon: 690678360
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego zlampami.pl
ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego zlampami.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży
UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym zlampami.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym
UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
KONSUMENT – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


1. P.W. MEDWOR prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie zlampami.pl.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z zlampami.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w zlampami.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na zlampami.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z P.W. MEDWOR dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego, telefonicznie lub mailem obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których P.W. MEDWOR jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w zlampami.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a P.W. MEDWOR, której przedmiotem są usługi świadczone przez P.W. MEDWOR, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w zlampami.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z zlampami.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w zlampami.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych zlampami.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w sklepie stacjonarnym.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a P.W. MEDWOR dotycząca zakupu danego produktu w zlampami.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w zlampami.pl  jest polski adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach zlampami.pl, P.W. MEDWOR może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

10. W e-sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
Przelew na konto bankowe Sprzedającego – procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu wpływów środków na rachunek Sprzedającego.
Płatność on-line za pośrednictwem serwisów PayU – procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu wpływu środków dla Sprzedającego.
Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayU. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

10a. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Istnieje możliwość odbioru osobistego zamawianego towaru po wcześniejszym ustaleniu tej formy i miejsca odbioru. Miejsca w których można dokonać odbioru osobistego to siedziba główna P.W. MEDWOR ul. Zielona 3.
Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu. Towary oferowane przez Sprzedającego są wysyłane do Klienta w terminie 21 dni roboczych. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w terminie do 21 dni roboczych. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.
Dostawa towaru realizowana jest we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Klienta. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient.
Zaleca się, aby Klient ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie u Sprzedającego zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować z godnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty".
Koszt dostawy towaru na terenie Polski jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów w chwili składania zamówienia. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia. Koszt dostawy poza granice polski wyliczany jest indywidualnie przez operatora pocztowego. O dodatkowym koszcie dostawy zagranicznej, klient jest informowany niezwłocznie, po przekazaniu tej informacji przez operatora pocztowego.
W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w zlampami.pl, P.W. MEDWOR zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
O możliwości odebrania zamówionego produktu P.W. MEDWOR informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach zlampami.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.  Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt P.W. MEDWOR. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. P.W. MEDWOR odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej (mailem), za pomocą Formularza Kontaktowego, telefonicznie lub w formie pisemnej na adres P.W. MEDWOR podany w górnej części Regulaminu, na koszt P.W. MEDWOR

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że P.W. MEDWOR niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez P.W. MEDWOR albo P.W. MEDWOR nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. P.W. MEDWOR rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni P.W. MEDWOR nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi P.W. MEDWOR W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo poinformować sprzedawcę o zwrocie towaru bez podania przyczyn (z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić), i kolejne 14 dni na jego zwrot.
Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ze względów higienicznych prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku usunięcia z produktu foli zabezpieczającej (folia zgrzana termicznie lub z nadrukiem logo firmy).

19. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe P.W. MEDWOR zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w zlampami.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

21. P.W. MEDWOR może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach zlampami.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez P.W. MEDWOR, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w zlampami.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Klient  przy pierwszym logowaniu w zlampami.pl  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z P.W. MEDWOR

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez P.W. MEDWOR w ramach zlampami.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. P.W. MEDWOR oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. P.W. MEDWOR oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności P.W. MEDWOR oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. P.W. MEDWOR oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem zlampami.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w zlampami.pl jest: P.W. MEDWOR

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością P.W. MEDWOR oraz Sklepu w zakresie zlampami.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach zlampami.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Klienci mogą przeglądać zlampami.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w zlampami.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez P.W. MEDWOR informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6. W przypadku uzyskania przez P.W. MEDWOR lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z zlampami.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, P.W. MEDWOR lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

7. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w zlampami.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w zlampami.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w zlampami.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

8. P.W. MEDWOR oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy P.W. MEDWOR lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez P.W. MEDWOR lub Sklep danych osobowych innemu niż P.W. MEDWOR lub Sklep administratorowi danych.

9. P.W. MEDWOR oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. P.W. MEDWOR oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. P.W. MEDWOR lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec P.W. MEDWOR lub Sklepu. lub też gdy P.W. MEDWOR lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w zlampami.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10. Dodatkowo, okazjonalnie, P.W. MEDWOR za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty zlampami.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

11. P.W. MEDWOR wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

12. P.W. MEDWOR stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z zlampami.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z zlampami.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa „Polityka Prywatności” zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
P.W. MEDWOR
ul. Zielona 3
36-100 Kolbuszowa


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

---------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.W. MEDWOR
ul. Zielona 3
36-100 Kolbuszowa
[email protected]Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ...................... zawartej dnia ................................... dotyczącej zakupu towaru/usługi: ………………………… …………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty: ……………… zł. (słownie:…………………………………..……………………………………….. ……………………………) przelewem na konto bankowe nr:

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

Właściciel konta bankowego: ………………………………………………………………..............................

Adres właściciela konta bankowego: ……………………………………………………...................................


Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................
Zadaj pytanie on-line